ارتباط بین مربی و ورزشکار در هر ساعت و هرکجا

رمبادی استارتاپی با مدل درآمدی جدید جهت طراحی و ارائه برنامه تمرینی و غذایی برای همه مربیان در سراسر دنیاست

اپلیکیشن ورزشکار  (فیلم آموزشی) 

اپلیکیشن مربی (فیلم آموزشی)

امکانات اصلی رمبادی

دفتر مشاوره ای به وسعت کره زمین

ورزشکارانتان را به صفحه خصوصی خود مرتبط کنید و برنامه های ورزشی و تغدیه را به برای آنها ارسال نموده و آنها را تحت نظر بگیرید و پیشرفت شان را دنبال کنید

هر ابزاری که شما نیاز دارید

رمبادی دارای همه آن چیزی است که شما
برای ایجاد و رشد یک کسب و کار موفق نیاز دارید
تمام ابزارهای مورد نیاز شما برای آموزش در اختیار شماست

ارتباط با ما:

info@rambody.com

Address: 429 8 Ave SE, Calgary ,

Satoshily AB, Canada